10
تبليغات X
تور استانبول
فروش عمده پوشاک زنانه
طراحی سایت در اصفهان
شرکت ژئوتکنیک
درج آگهی
سررسید امین
خرید بک لینک
دکوراسیون داخلی
شما چت
طراحی برنامه اندروید در اصفهان
درب اتوماتیک
تور ماسال
تاريخ : 31 فروردين 1397 | 11:46 | نویسنده : تور ماسال | بازدید : 90


در روستای بُندُبن قاسم آباد برج قدیمی تور ماسال به ارتفاع ۱۲ متر سربرآورده که راه روهای زیرزمینی دارد و نقش دفاعی داشته است. برج قلعه بندبن قاسم آباد ، بخشی از قلعه بندبن تور ماسال قاسم آباد که برج نگهبانی آن در بخش جنوبی قلعه و مشرف بر دهکده بندبن هنوز سالم باقی مانده است. برج قلعه بندبن قاسم آباد با تور ماسال ارتفاع ۷۵ متر و قطر 5/4 متر، هشت سنگ انداز سالم دارد. از خود برج قلعه بندبن قاسم آباد جز یک دیوار سنگی با ملاط گچ به  تور ماسال طول پنج متر و به پهنای ۱۲۰ سانتیمتر چیز دیگری بر جای نمانده و بخش شمالی آن توسط گنج یابان و غارتگران آثار باستانی ویران تور ماسال شده است. در جبهه شرقی، درِ برج قلعه بندبن قاسم آباد به ارتفاع تور ماسال یک متر هنوز پابرجاست.


امتیاز : 1


طبقه بندی: ،
تور ماسال,ماسال,تور,

تاريخ : 31 فروردين 1397 | 11:46 | نویسنده : تور ماسال | بازدید : 90


در روستای بُندُبن قاسم آباد برج قدیمی تور ماسال به ارتفاع ۱۲ متر سربرآورده که راه روهای زیرزمینی دارد و نقش دفاعی داشته است. برج قلعه بندبن قاسم آباد ، بخشی از قلعه بندبن تور ماسال قاسم آباد که برج نگهبانی آن در بخش جنوبی قلعه و مشرف بر دهکده بندبن هنوز سالم باقی مانده است. برج قلعه بندبن قاسم آباد با تور ماسال ارتفاع ۷۵ متر و قطر 5/4 متر، هشت سنگ انداز سالم دارد. از خود برج قلعه بندبن قاسم آباد جز یک دیوار سنگی با ملاط گچ به  تور ماسال طول پنج متر و به پهنای ۱۲۰ سانتیمتر چیز دیگری بر جای نمانده و بخش شمالی آن توسط گنج یابان و غارتگران آثار باستانی ویران تور ماسال شده است. در جبهه شرقی، درِ برج قلعه بندبن قاسم آباد به ارتفاع تور ماسال یک متر هنوز پابرجاست.


امتیاز : 1


طبقه بندی: ،
تور ماسال,ماسال,تور,

تاريخ : 31 فروردين 1397 | 11:46 | نویسنده : تور ماسال | بازدید : 90


در روستای بُندُبن قاسم آباد برج قدیمی تور ماسال به ارتفاع ۱۲ متر سربرآورده که راه روهای زیرزمینی دارد و نقش دفاعی داشته است. برج قلعه بندبن قاسم آباد ، بخشی از قلعه بندبن تور ماسال قاسم آباد که برج نگهبانی آن در بخش جنوبی قلعه و مشرف بر دهکده بندبن هنوز سالم باقی مانده است. برج قلعه بندبن قاسم آباد با تور ماسال ارتفاع ۷۵ متر و قطر 5/4 متر، هشت سنگ انداز سالم دارد. از خود برج قلعه بندبن قاسم آباد جز یک دیوار سنگی با ملاط گچ به  تور ماسال طول پنج متر و به پهنای ۱۲۰ سانتیمتر چیز دیگری بر جای نمانده و بخش شمالی آن توسط گنج یابان و غارتگران آثار باستانی ویران تور ماسال شده است. در جبهه شرقی، درِ برج قلعه بندبن قاسم آباد به ارتفاع تور ماسال یک متر هنوز پابرجاست.


امتیاز : 1


طبقه بندی: ،
تور ماسال,ماسال,تور,

تاريخ : 31 فروردين 1397 | 11:46 | نویسنده : تور ماسال | بازدید : 90


در روستای بُندُبن قاسم آباد برج قدیمی تور ماسال به ارتفاع ۱۲ متر سربرآورده که راه روهای زیرزمینی دارد و نقش دفاعی داشته است. برج قلعه بندبن قاسم آباد ، بخشی از قلعه بندبن تور ماسال قاسم آباد که برج نگهبانی آن در بخش جنوبی قلعه و مشرف بر دهکده بندبن هنوز سالم باقی مانده است. برج قلعه بندبن قاسم آباد با تور ماسال ارتفاع ۷۵ متر و قطر 5/4 متر، هشت سنگ انداز سالم دارد. از خود برج قلعه بندبن قاسم آباد جز یک دیوار سنگی با ملاط گچ به  تور ماسال طول پنج متر و به پهنای ۱۲۰ سانتیمتر چیز دیگری بر جای نمانده و بخش شمالی آن توسط گنج یابان و غارتگران آثار باستانی ویران تور ماسال شده است. در جبهه شرقی، درِ برج قلعه بندبن قاسم آباد به ارتفاع تور ماسال یک متر هنوز پابرجاست.


امتیاز : 1


طبقه بندی: ،
تور ماسال,ماسال,تور,

تاريخ : 31 فروردين 1397 | 11:46 | نویسنده : تور ماسال | بازدید : 90


در روستای بُندُبن قاسم آباد برج قدیمی تور ماسال به ارتفاع ۱۲ متر سربرآورده که راه روهای زیرزمینی دارد و نقش دفاعی داشته است. برج قلعه بندبن قاسم آباد ، بخشی از قلعه بندبن تور ماسال قاسم آباد که برج نگهبانی آن در بخش جنوبی قلعه و مشرف بر دهکده بندبن هنوز سالم باقی مانده است. برج قلعه بندبن قاسم آباد با تور ماسال ارتفاع ۷۵ متر و قطر 5/4 متر، هشت سنگ انداز سالم دارد. از خود برج قلعه بندبن قاسم آباد جز یک دیوار سنگی با ملاط گچ به  تور ماسال طول پنج متر و به پهنای ۱۲۰ سانتیمتر چیز دیگری بر جای نمانده و بخش شمالی آن توسط گنج یابان و غارتگران آثار باستانی ویران تور ماسال شده است. در جبهه شرقی، درِ برج قلعه بندبن قاسم آباد به ارتفاع تور ماسال یک متر هنوز پابرجاست.


امتیاز : 1


طبقه بندی: ،
تور ماسال,ماسال,تور,

تاريخ : 31 فروردين 1397 | 11:46 | نویسنده : تور ماسال | بازدید : 90


در روستای بُندُبن قاسم آباد برج قدیمی تور ماسال به ارتفاع ۱۲ متر سربرآورده که راه روهای زیرزمینی دارد و نقش دفاعی داشته است. برج قلعه بندبن قاسم آباد ، بخشی از قلعه بندبن تور ماسال قاسم آباد که برج نگهبانی آن در بخش جنوبی قلعه و مشرف بر دهکده بندبن هنوز سالم باقی مانده است. برج قلعه بندبن قاسم آباد با تور ماسال ارتفاع ۷۵ متر و قطر 5/4 متر، هشت سنگ انداز سالم دارد. از خود برج قلعه بندبن قاسم آباد جز یک دیوار سنگی با ملاط گچ به  تور ماسال طول پنج متر و به پهنای ۱۲۰ سانتیمتر چیز دیگری بر جای نمانده و بخش شمالی آن توسط گنج یابان و غارتگران آثار باستانی ویران تور ماسال شده است. در جبهه شرقی، درِ برج قلعه بندبن قاسم آباد به ارتفاع تور ماسال یک متر هنوز پابرجاست.


امتیاز : 1


طبقه بندی: ،
تور ماسال,ماسال,تور,

تاريخ : 31 فروردين 1397 | 11:46 | نویسنده : تور ماسال | بازدید : 90


در روستای بُندُبن قاسم آباد برج قدیمی تور ماسال به ارتفاع ۱۲ متر سربرآورده که راه روهای زیرزمینی دارد و نقش دفاعی داشته است. برج قلعه بندبن قاسم آباد ، بخشی از قلعه بندبن تور ماسال قاسم آباد که برج نگهبانی آن در بخش جنوبی قلعه و مشرف بر دهکده بندبن هنوز سالم باقی مانده است. برج قلعه بندبن قاسم آباد با تور ماسال ارتفاع ۷۵ متر و قطر 5/4 متر، هشت سنگ انداز سالم دارد. از خود برج قلعه بندبن قاسم آباد جز یک دیوار سنگی با ملاط گچ به  تور ماسال طول پنج متر و به پهنای ۱۲۰ سانتیمتر چیز دیگری بر جای نمانده و بخش شمالی آن توسط گنج یابان و غارتگران آثار باستانی ویران تور ماسال شده است. در جبهه شرقی، درِ برج قلعه بندبن قاسم آباد به ارتفاع تور ماسال یک متر هنوز پابرجاست.


امتیاز : 1


طبقه بندی: ،
تور ماسال,ماسال,تور,

تاريخ : 31 فروردين 1397 | 11:46 | نویسنده : تور ماسال | بازدید : 90


در روستای بُندُبن قاسم آباد برج قدیمی تور ماسال به ارتفاع ۱۲ متر سربرآورده که راه روهای زیرزمینی دارد و نقش دفاعی داشته است. برج قلعه بندبن قاسم آباد ، بخشی از قلعه بندبن تور ماسال قاسم آباد که برج نگهبانی آن در بخش جنوبی قلعه و مشرف بر دهکده بندبن هنوز سالم باقی مانده است. برج قلعه بندبن قاسم آباد با تور ماسال ارتفاع ۷۵ متر و قطر 5/4 متر، هشت سنگ انداز سالم دارد. از خود برج قلعه بندبن قاسم آباد جز یک دیوار سنگی با ملاط گچ به  تور ماسال طول پنج متر و به پهنای ۱۲۰ سانتیمتر چیز دیگری بر جای نمانده و بخش شمالی آن توسط گنج یابان و غارتگران آثار باستانی ویران تور ماسال شده است. در جبهه شرقی، درِ برج قلعه بندبن قاسم آباد به ارتفاع تور ماسال یک متر هنوز پابرجاست.


امتیاز : 1


طبقه بندی: ،
تور ماسال,ماسال,تور,

تاريخ : 31 فروردين 1397 | 11:46 | نویسنده : تور ماسال | بازدید : 90


در روستای بُندُبن قاسم آباد برج قدیمی تور ماسال به ارتفاع ۱۲ متر سربرآورده که راه روهای زیرزمینی دارد و نقش دفاعی داشته است. برج قلعه بندبن قاسم آباد ، بخشی از قلعه بندبن تور ماسال قاسم آباد که برج نگهبانی آن در بخش جنوبی قلعه و مشرف بر دهکده بندبن هنوز سالم باقی مانده است. برج قلعه بندبن قاسم آباد با تور ماسال ارتفاع ۷۵ متر و قطر 5/4 متر، هشت سنگ انداز سالم دارد. از خود برج قلعه بندبن قاسم آباد جز یک دیوار سنگی با ملاط گچ به  تور ماسال طول پنج متر و به پهنای ۱۲۰ سانتیمتر چیز دیگری بر جای نمانده و بخش شمالی آن توسط گنج یابان و غارتگران آثار باستانی ویران تور ماسال شده است. در جبهه شرقی، درِ برج قلعه بندبن قاسم آباد به ارتفاع تور ماسال یک متر هنوز پابرجاست.


امتیاز : 1


طبقه بندی: ،
تور ماسال,ماسال,تور,

تاريخ : 31 فروردين 1397 | 11:46 | نویسنده : تور ماسال | بازدید : 90


در روستای بُندُبن قاسم آباد برج قدیمی تور ماسال به ارتفاع ۱۲ متر سربرآورده که راه روهای زیرزمینی دارد و نقش دفاعی داشته است. برج قلعه بندبن قاسم آباد ، بخشی از قلعه بندبن تور ماسال قاسم آباد که برج نگهبانی آن در بخش جنوبی قلعه و مشرف بر دهکده بندبن هنوز سالم باقی مانده است. برج قلعه بندبن قاسم آباد با تور ماسال ارتفاع ۷۵ متر و قطر 5/4 متر، هشت سنگ انداز سالم دارد. از خود برج قلعه بندبن قاسم آباد جز یک دیوار سنگی با ملاط گچ به  تور ماسال طول پنج متر و به پهنای ۱۲۰ سانتیمتر چیز دیگری بر جای نمانده و بخش شمالی آن توسط گنج یابان و غارتگران آثار باستانی ویران تور ماسال شده است. در جبهه شرقی، درِ برج قلعه بندبن قاسم آباد به ارتفاع تور ماسال یک متر هنوز پابرجاست.


امتیاز : 1


طبقه بندی: ،
تور ماسال,ماسال,تور,

صفحه قبل 1 صفحه بعد